Resultatrapport 2013

Glädjande värdetillväxt om 325 mkr.

Året 2013 blev till ett bra år för koncernen. Värdetillväxten blev 325 mkr, medräknat övervärde i fastighetsbeståndet.  Marknadsvärdering av fastigheterna har utförts av DTZ i februari 2014. Fastighetsvärdet överstiger 1 miljard kronor den 31/12-13. Vi fortsätter vår satsning på nya spännande objekt.

Koncernens omsättning minskade beroende på lägre omsättning i byggföretaget. Årets omsättning uppgick till 229 274 tkr, resultatet blev tillfredsställande 33 371 tkr, vinstmarginalen blev 14,6 %. Samtliga rörelsedrivande bolag har bidragit positivt till koncernens resultat.

Investeringar i helägda förvaltningsfastigheter blev 115 mkr, tillkommer investeringar i projekt samägda med ALM Equity AB.  Samarbetet med ALM Equity har utökats, fördjupats och fungerat mycket bra. Tre större samägda objekt har påbörjats.

Kv Fältskären, ett centralt kvarter i Enköping om ca 11 000 kvm uthyrbar yta, bostäder och butiker. Byggstart planerad till senhösten 2014.

Kv Galgvreten, Enköping, ca 7 000 kvm uthyrbar yta, bostäder, huvudsakligen mindre lägenheter. Tre etapper, den första etappen har inflyttning våren 2015.

Kv Kvarnen, Uppsala, intill Vaksala torg. Om- och tillbyggnad av totalt 30 000 kvm uthyrbar yta varav ca 10 000 kvm lokaler. Projektet påbörjas under maj 2014 och pågår i etapper under flera år.

Andersson Company, finansiell sammanfattning 2013

Omsättning 229,3 mkr
Resultat före skatt   33,7 mkr
Eget kapital 324,3 mkr
Justerat eget kapital 888,3 mkr
Likvida medel 105,9 mkr
Vinstmarginal 14,6 %
Soliditet 39,7 %
Soliditet inkl. övervärde av fastigheter 64,3 %
Belåningsgrad/marknadsvärde 41,0 %

 

gunnar Stockholm april 2014
Gunnar Andersson,
Koncernchef