Resultatrapport 2017 Byggbolaget

Fortsatt tillväxt för Andersson Company Byggnads AB

Marknaden för vår huvudsakliga verksamhet bostadsbyggande har under året varit stabil, dock med en generell dämpning på bostadsmarknaden under årets sista kvartal.

Under 2017 färdigställdes fem bostadsprojekt med totalt 269 bostäder och två projekt startades med totalt 381 bostäder. Omsättningen ökade till 533 000 tkr (511 000 tkr).

Resultatet efter finansiella poster blev 20 229 tkr (23 114 tkr). Bolagets likvida medel var vid årets slut 89 446 tkr (109 796 tkr). Orderstocken var vid årsskiftet 1 500 tkr (1 675 000 tkr).

Under året har ett flertal kommande större projekt bearbetats för att möjliggöra för projektstarter under 2018. Arbetet med att effektivisera och digitalisera verksamheten har fortgått och utvecklat vår process ytterligare.

Under året har även ett antal personer rekryterats till projektverksamheten och under hösten tillträdde Patrik Toresäter som extern VD.

Stockholm mars 2018

Patrik Toresäter, VD

Nyckeltal 2017 2016
Nettoomsättning, tkr 533 139 510 617
Resultat före skatt, tkr 20 229 23 114
Balansomslutning, tkr 216 705 205 259
Avkastning på eget kapital % 23 25
Soliditet % 40 46