Resultatrapport 2016 byggbolaget

Andersson Company Byggnads expanderar och gör rekordresultat.

Marknaden för husbyggnad ökade ytterligare under året och framför allt inom bostadsbyggandet som företaget i huvudsak är verksamt inom.

Under 2016 färdigställdes 335 lägenheter för inflyttning och omsättningen ökade till 511 000 tkr (422 000 tkr),

Resultatet efter finansiella poster förbättrades och blev 23 114 tkr (19 294 tkr).

Bolagets likvida medel var vid årsskiftet 109 796 tkr (96 396 tkr).

Orderstocken var vid årsskiftet 1 675 000 tkr (1 180 000 tkr).

Under året har ett flertal interna projekt startats upp för att effektivisera byggprocessen, till exempel BIM, Vico Office, Office 365 och projektportalen Dox.

Stockholm juni 2017
Roger Andersson

Roger Andersson Verkställande Direktör

 

 Byggbolaget 2016 2015
Nettoomsättning 510 617 422 295
Resultat före skatt 23 114 19 294
Balansomslutning  205 259  168 774
Avkastning på eget kapital %  25  26
Soliditet %  46  45

Alla belopp är i tusentals kr