HEM/SENASTE

Arbetsplatsolyckan i Sundbyberg

Uppdaterad den 3 Juli 2024

Pressmeddelande den 3 juli 2024 - "Bygghissar behöver kontrolleras bättre"

Under onsdagen lämnade Statens haverikommission sin rapport om vad som orsakade den tragiska olyckan i december, då fem byggnadsarbetare omkom när en bygghiss rasade på en arbetsplats i Sundbyberg. Haverikommissionen konstaterar att olyckan berodde på brister i det anlitade hissföretagets montering av hissen samt i hissföretagets kontroller av monteringen.

Bristerna i kontrollerna har lett till att avsaknaden av skruvförband inte har upptäckts. Skruvförbanden består av skruvar och muttrar som ska hålla ihop hissens olika sektioner. Haverikommissionen rekommenderar nu att Arbetsmiljöverket utreder hur kontrollsystemet vid montage av bygghissar kan stärkas.

– Efter den tragiska olyckan har vi skärpt kontrollerna av hissmonteringen på alla våra arbetsplatser, utöver gällande bestämmelser. Till skillnad från tidigare görs en oberoende besiktning av varje ny höjning av hissen, i takt med att bygget fortskrider uppåt. Jag hoppas att Arbetsmiljöverket skärper regelverket så att detta blir en självklarhet i hela branschen, säger Patrik Toresäter, vd för Andersson Company Byggnads som är totalentreprenör på platsen.

De nuvarande reglerna föreskriver bara en oberoende besiktning när hissen först monteras. Därefter genomför hissföretaget egenkontroller av sitt arbete med varje höjning av hissen. Totalentreprenören ska få dokumentation från både den oberoende besiktningen och egenkontrollerna.

Haverikommissionen rekommenderar att Andersson Company Byggnads integrerar risker med bygghissar i sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Haverikommissionen rekommenderar också att Arbetsmiljöverket särskilt granskar risker med bygghissar i sin tillsyn av byggarbetsplatser.

– Den tragiska olyckan har lärt oss att bli ännu noggrannare än tidigare i vår granskning av de kontroller som våra underentreprenörer gör. Byggverksamhet innehåller alltid riskmoment och alla vi som är verksamma i branschen måste göra allt vi kan för att undvika olyckor, säger Patrik Toresäter.

För mer information:
Patrik Toresäter, vd, Andersson Company Byggnads: 072-142 90 89, patrik.toresater@anderssoncompany.se

Pressmeddelande från Statens Haverikommission

Saknade skruvförband vid olyckan med bygghissen, läs gärna pressmeddelande nedan

Pressmeddelande

Frågor och svar - Vad är det som har hänt?

Fem byggnadsarbetare omkom måndag den 11 december när en bygghiss föll ned på vårt byggprojekt Ursviks Torn i Sundbyberg. Polis och räddningstjänst var snabbt på plats. Det här är en oerhört tragisk olycka och våra tankar går till de drabbade, deras anhöriga och de byggnadsarbetare som befann sig på platsen.

Vilka var de omkomna?

De omkomna var:

• Man, 26 år, svensk medborgare, boende i Sundsvall. Anställd av företaget Jens Berglund i Hudiksvall AB, underentreprenör till Rosell Prefab AB.

• Man, 25 år, afghansk medborgare, boende i Stockholm. Hade svenskt uppehållstillstånd sedan 10 år. Anställd av Rosell Prefab AB.

• Man, 49 år, rysk medborgare, boende i Haninge. Var bosatt i Sverige sedan många år. Anställd av NordeCon AB.

• Man, 63 år, ukrainsk medborgare, boende i Botkyrka. Anställd av NordeCon AB.

• Man, 43 år, ukrainsk medborgare, boende i Solna. Anställd av NordeCon AB.

Hur tar ni hand om personalen och de anhöriga nu?

Det här är en väldigt allvarlig händelse för alla som arbetar på Ursviks Torn och alla i byggbranschen. Vi erbjuder krisstöd till samtliga anställda på Andersson Company Byggnads och håller våra byggbodar öppna för alla som jobbar med projektet som vill komma in för en kaffe och en pratstund medan arbetet ligger nere. Vi uppmuntrar också våra underentreprenörer att göra liknande insatser för sina anställda. Vi framför våra kondoleanser till de anhöriga.

Hur kunde det här hända?

Vi vet inte än vad som orsakade olyckan. Åklagare har startat en förundersökning, och både Arbetsmiljöverket och Statens haverikommission utreder händelsen. Vi gör allt vi kan för att bistå utredningarna och hoppas få svar på hur det här kunde hända.

Vilket ansvar har ni för den här olyckan?

I dagsläget har vi inga indikationer på brister i vårt arbete med arbetsmiljö och säkerhet. De pågående utredningarna får visa om vi hade kunnat göra något annorlunda för att förhindra olyckan.

Vad vet ni om hissen?

Hissen som föll ned var en Alimak Scando 650, tillverkad 2016. Det är en mycket vanlig hiss på svenska byggarbetsplatser. Den har monterats på vårt uppdrag av företaget ABC Bygghissar. Vi har löpande fått den dokumentation om hissen som vi ska få enligt gällande regler. Så vitt vi känner till har också alla andra rutiner kring hissen följts fram till olyckan. Vi känner inte heller till några indikationer före olyckan på brister eller problem med hissen.

Vilken dokumentation har ni fått om hissen?

I samband med monteringen av hissen gjordes en besiktning av en extern ackrediterad besiktningsman, och vi fick besiktningsprotokollet. Därefter har ABC Bygghissar genomfört egenkontroller av sitt arbete med varje ny höjning av hissen i takt med att nya våningar i huset har rests. Vi har löpande fått dokumentation på egenkontrollen för varje höjning. Den senaste höjningen av hissen skedde den 5 december.

Företaget som har tillverkat hissen säger att två av hissens mastsektioner inte har varit ihopbultade. Stämmer det, och vilken betydelse kan det ha haft för olyckan?

Montering av bygghissar kräver specialistkompetens, och vi har i det här fallet anlitat ABC Bygghissar. Med hänsyn till de pågående utredningarna vill vi inte i nuläget kommentera detaljuppgifterna om monteringen av hissen.

Vet ni med er att ni kan ha brustit i säkerhetsarbetet?

Byggverksamhet innehåller alltid riskmoment och vi som ansvarar för säkerheten måste därför göra allt vi kan för att undvika olyckor. Varje olycka är en för mycket, och ingen som jobbar hos oss ska behöva riskera att bli skadad på jobbet. Varje gång som det ändå sker behöver vi förstå varför, så att vi och andra kan lära oss hur vi kan förbättra vårt säkerhetsarbete framöver.

I dagsläget har vi dock inga indikationer på brister i vårt arbete med arbetsmiljö och säkerhet, som skulle kunna förklara den här hemska olyckan. Men ändå har en allvarlig olycka skett och vi kan inte säkert veta orsaken innan de pågående utredningarna är klara.

Hur ser säkerhetsarbetet ut på era byggen?

Säkerhetsarbetet utgår från vår projektanpassade arbetsmiljöplan och omfattar alla moment. Vi planerar strukturerat för säkerhet i allt från inköp och styrgruppsmöten till skyddsronder och riskanalyser. Varje morgon kontrolleras arbetsplatsen inför dagens arbete av minst en person från vår arbetsledning. Vi ställer också krav på att alla underentreprenörer ska ha ansvarig personal på plats som behärskar svenska eller engelska och som ser till att deras anställda på platsen får vår säkerhetsinformation på ett språk som de förstår.

Har ni många underentreprenörer, och kan det vara en bidragande orsak till olyckan?

Antalet underentreprenörer och underentreprenörsled i byggbranschen har fått stor uppmärksamhet i samband med den tragiska hissolyckan. Inget tyder dock på att olyckan hade något med antalet underentreprenörer att göra. Genom att anlita underentreprenörer ser vi till dels att olika moment utförs av företag med specialistkompetens, dels att kompetensen så långt som möjligt används där den behövs – i stället för att få flaskhalsar och väntetider. Totalt har vi registrerat 126 företag vid arbetsplatsen Ursviks Torn, och då ingår även leverantörer och besökare som inte utfört arbete på platsen. 27 av dessa företag är underentreprenörer som vi har kontrakterat för olika delar av byggprocessen. De företagen bemannar sedan sina insatser med egen personal och i några fall med personal från andra företag. Detta kan låta som höga siffror, men siffrorna avser alltså alla företag som har bidragit på något sätt under de 18 månader som gått sedan byggstarten i juli 2022 – från schaktning, pålning och gjutning av grundplattan till dagens arbete med mellanväggar, el och målning av den första visningslägenheten. Situationen på olycksdagen ger en bra bild av hur det ofta ser ut på våra arbetsplatser. Då var personer från totalt 19 företag verksamma på arbetsplatsen. Elva av dessa företag var direkt kontrakterade av oss för specifika uppgifter som kräver olika former av specialistkompetens:

1. El, belysning och värme under byggtiden

2. El och tele

3. Brandtätning

4. Gjutning

5. Plåt, tak och tätskikt

6. Ventilation

7. Provisorier och skyddsarbeten

8. Värme och sanitet

9. Betong och stålstomme

10. Håltagning

11. Stomkomplettering, fönster och innerväggar

Av dessa elva företag hade två företag i sin tur anlitat underentreprenörer som hade personal på plats, dels för att förstärka sin bemanning av sina arbetsmoment, dels för arbetsmoment som kräver ytterligare specialistkompetens. De uppgifter som krävde ytterligare specialistkompetens gällde exempelvis drift av byggkran och isolering av ventilationskanaler. Totalt arbetade 55 personer på arbetsplatsen under olycksdagen. Av dessa var 6 personer vår egen personal, som arbetade med ledning och samordning av arbetet. 34 personer var anställda av våra underentreprenörer och 15 personer arbetade åt våra underentreprenörer i andra eller tredje led.

Hur arbetar ni för att säkerställa att alla underentreprenörer följer lagar och avtal?

I alla avtal med våra underentreprenörer ingår att de ska ha kollektivavtal och att detta även ska gälla deras eventuella underentreprenörer i samtliga led. I enlighet med kollektivavtalet redovisar vi samtliga underentreprenörer till fackföreningen Byggnads. Vi ställer också krav på att alla underentreprenörer ska ha ansvarig personal på plats som behärskar svenska eller engelska och som ser till att deras anställda på platsen får vår säkerhetsinformation på ett språk som de förstår. Vår bild är att vi har god kontroll på vilka som arbetar på våra arbetsplatser och att de följer lagar och avtal.

Var de omkomna registrerade i den elektroniska personalliggaren, ID06?

När vi i efterhand har gått igenom händelsen har vi insett att två av de omkomna inte var elektroniskt inloggade i vårt ID06-system. De var nyanställda hos vår underentreprenör NordeCon och hade ännu inte hunnit få ut sina ID06-kort från arbetsgivaren. Därför fick de i stället identifiera sig med pass och se till att passen fanns tillgängliga, i väntan på att deras ID06-kort levererades. Trots att de nya medarbetarna inte var korrekt inloggade hade vi alltså god kontroll på vilka som befann sig på arbetsplatsen. De övriga tre omkomna var inloggade i ID06-systemet.

Råder det stor tidspress på arbetsplatsen, och kan det vara en bidragande orsak till olyckan?

I samband med att vi anlitar underentreprenörer för vi en dialog om tidsåtgång för de olika momenten. Vi utgår från att de företag vi anlitar för en ärlig dialog med oss om en rimlig tidsåtgång. I dagsläget har vi inga indikationer på att det finns systematiska brister i vårt arbete med arbetsmiljön.

Ni har varit med om allvarliga olyckor tidigare. Tyder inte det på systematiska brister?

Vår bild är inte att vi är mer olycksdrabbade än andra byggföretag. Det gör inte att vi ser lättvindigt på de olyckor som skett hos oss, men bilden att just vi skulle ha särskilt stora eller systematiska brister i säkerheten stämmer inte.

Ni har tidigare drabbats av en allvarlig olycka på er arbetsplats i Norrtälje. Vad var det som hände där?

Det var en allvarlig olycka som drabbade två personer som arbetade för Strängbetong, ett företag som levererade och monterade betongstommen till vårt byggprojekt i Norrtälje. Olyckan skedde när ett betongelement skulle lastas av och berodde på att de som arbetade med avlastningen inte följde gällande rutiner.

Vi har varken blivit delgivna misstanke om brott eller på något annat sätt varit inblandade i några rättsliga åtgärder i samband med denna olycka. Vi har därmed inte heller fått del av något som pekar på brister i vårt arbete med arbetsmiljön. Däremot har vi bistått utredningen och framfört förslag på hur Strängbetong kan utveckla sina rutiner. Vi har flera gånger via Strängbetong framfört vårt deltagande till de drabbade.

Ni har fått flera anmärkningar från Arbetsmiljöverket. Tyder inte det på systematiska brister?

Arbetsmiljöverkets kontroller av arbetsmiljön på byggarbetsplatser är ett bra och nödvändigt stöd för att vi byggföretag hela tiden ska kunna förbättra vårt säkerhetsarbete. Vid dessa kontroller hittar vi och Arbetsmiljöverket nästan alltid något i arbetsmiljön som kan förbättras för att öka säkerheten, på samma sätt som vi själva gör i våra dagliga kontroller av våra arbetsplatser. Sådana iakttagelser dokumenteras av Arbetsmiljöverket som anmärkningar, och de följer upp att vi genomför de förbättringar som behövs. För oss är det här en bra process som hjälper oss att skapa säkrare arbetsplatser, och inte ett tecken på att vi har systematiska brister i säkerheten på våra arbetsplatser. Vår bild är inte heller att vi får fler anmärkningar av Arbetsmiljöverket än andra byggföretag.

Vad händer nu på Ursviks Torn?

I början av januari återupptog vi arbetet i marknivå, i källarplan och i en tvåvåningsbyggnad. Fredag den 26 januari påbörjar maskinuthyrningsföretaget Cramo arbetet med att montera en ny bygghiss för flervåningsbyggnaden.

Vi har valt att anlita en ny hissleverantör och skärpa kontrollerna av monteringen ytterligare, utöver gällande bestämmelser. Till skillnad från tidigare kommer en oberoende besiktning göras av varje ny höjning av hissen, i takt med att bygget fortskrider uppåt. Vi har stort förtroende för att Cramo kommer att montera en helt säker hiss. Den nya bygghissen är av samma fabrikat som den tidigare och beräknas vara klar för användning den 5 februari.